Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. VIII. NO. 12. JANUARY, 10, i 9 of WOKAJUJU |MAZASKA WAN] I. T1YOPA KIN CIQADAN QA CANKU NAKUN OOISTIYEDAN WICONI IYAHDE; QA WICASTA TONANA IYEYAPI ECE. TIYOPA C1QADAN KIN HE OHNA YA PO.-MATT. 7. FORT TOITEN N. DAK.j CUDAHY HOKSINA MANUPI. 
JAN. 1901. Eyanpaha; — 

Tto Fort Totten en 
Christmas owieohan token onyuhani 
kin odake kta. Okodakiciye kin 
wamnakiyapi aa norn nakun iyaza 
wamnayan wicakagapi, hecen 

nina woyute ota. Tipiwakan kin 
ohna can ehdepi, qa ayucoya piyapi 
oape sahdogan sain hanke hehan ti- 
maben ai, tipiwakan kin tuktena ka- 
es okan sni. Hehan wicasta wakan 
wahokonwicakiya, ayastan kin hehan 
koska wanjigji can kin heon wohda- 
kapi, qa taku cajeyataoi kin denaee. 
—1. Tuktetanhan tokaheya Wani- 
kiya kin iwahounyanpi he? he John 
Strait cajeyata. 

2. Wanikiya iwahounyanui kin 
heon token unkihcluhaoi kta iyececa 
he? He Michael Wasuicasnamani 
cajeyata. 

3. Can en wotkeyapi kin he ta- 
ku kapi he? Bernard. Twohearts 
cajeyata. 

4. Tuwe tokaheya wotkeya he? 
Tawacinhehomni cajeyata. 

5. Tuwe wotkeyapi he? 
Tunkanwakanna cajevata. 

6. Taku iyotan wowinape he? 
He Peter Blueshield cajeyata. 

7. Tuwe wacantkiyaui yuha .he? 
He Ignatius Court cajeyata; aya- 
stanpi hehan wospipi qa wotapi. wi- 
casta, winyan siceca ko opawino-e 
zaptan ecetu nakaha nina wicota. he- 
han cekiyapi qa ayustanpi hehan 
akiyahda qa Christmas henakeca. 

Hecen nis token yaskanpi hecin- 

han onahonunyanpo. Henana owa 

sin Christmas qa omaka teca wowi- 

ynskin on nape ciyuzapi. 

Nitakodapi 

Eyanpaha yawa kin wanji mive! Omaha Xeb. Dec. 19. — Edward 
Cudahy hoksina wanly etu 15 mannpi, 
he Ed. Cudahy cinca. Wawanyaka 
owasin qa vsiuasca 200 henakeca ata- 
ya odepi qa^.s iyeyapi sni. 

Wiyotanhan sanua hehan wicasta 
wan sunkakan Cudahy ti kin en wo- 
wowapi wan ahi qa decen owapi. 

Mr. E. A. Cudahy; 

Hoksina nitawa kin ni 
unyuhapi, tanyan awanuhyakatu kta 
qa mazaska $25,000 unyaqupi han- 
tanhans onnioupi kta, tka mazaska 
kin hena onyaqupi sni hantaiihans 
pejihuta sica on ista kin onyusicapi 
kta qa istagonga kta. 

Mazaska kin owasin mazaska zi 
heca kta, wapapsuka sapa kin ohnake 
qa nisnana eapahmiyanvan cistina 
nitawa Kin ohna htayetu Dec. 19. 
wihiyayena oape 7 hehan u wo.. 

Canku tukte ohna ye kte cin, qa 
mazaska kin petijanjan ska icahda 
ehnake kta, petijanjan ska km he 
canku ikiyena iyeye kta, wowapi kin 
en kagapi. Is iye nakun petijanjan 
sa wan yuha u sipi, hecen hee kin 
sdonyapi kta. Mazaska kin uncinpi. 
mazaska takomni unyuhapi kta. Qa 
mazaska kin he unyaqupi sni kinhan 
hoksina nitawa kin tohanvan vani 
kin hehanyan kaska yus yaun kta. 
Anpetu iyamni Dec. 19, hanyetu kin 
de eceena kta. 

Atkuku kin isnana ekta i wowapi 
kin en token kagapi qon iyecen econ; 
unkan petijanjan ska kin tehantan- 
han wanyaka qa canku icahda iyeva. 
mazaska $25'. 000 kin petijanjan ica- 
hda ehnaka qa icicam tiyata hda. 

Dec. 20, Eddie Cudahy. hoksina 
manupi kin zaniyan tiyata hdi, wihi yayena oape 24 hehanyan oanakan- 
! yakapiakan kaskapi. 

Hoksina wohdake kin. 

Htayetu wihiyayena 8 nina okpa 
za canku ohna tiyatakiva waku, un- 
kan ihnuhnahcin wicasta nom maza- 
kan ptecana kiuukan vnta nase mi- 
tokam najinpi. tukte tanhan upi kin 
sdonwave sni. 

Uniua heya: Sbarky county en 
wanwanyaka kin he "bye, Eddie 
McGee he njye, onkonidepi, niton- 
win $500 mayakinu, ciyuza, u wo, 
tuka pan sni wo, ecanon esta he toka 
sni. Eya hecetu sni kecanmi qa to- 
ksta ecana sdonyapi kta, heon iyo- 
winiciya ibdabda. Oanpahmiyanyau 
cistina wan omahnakapi kin hehan. 
Eddie McGee he miye sni km okah- 
nih wicawaye wacin qaas ematon- 
wanpi sni qa namahonpi cinpi sni 
Ista kin ohmus wapogena iyamaka- 
skapi. wicasta kin onma sutaya ma- 
yuza, qa onma kin is sunkakan kin 
ana, hecen nina dns unyanpi; toke- 
tkiya amaiidapi sdonwaye sni. I- 
hnuhana canpahmiyanyan cistina kin 
inajin. Unma kuya inajin qa sunka- 
kan kin iyakaska, hehan kun imacupi. 
nape kin itiheyata namahtapi, qa 
oeanamani wan tehanwankatuva ka- 
ska amayapi timahen amakipi. Tu- 
wena en ti sni tanin, taku wanbdake 
sni esta sdonwaya, tipi ospava qa 
oaamna heon. Hehan nape rnihevata 
pamantapi kin yuskapi, qa napoka 
ske kin'maza ikoyakmayapi. qa can- 
akanyankapi wan iyotank makivapi. 
siha kin nakun maza ikoyakmayai3i, 
nape siha ko canakanyankapi hu kin 
en sutaya iyamakaskapi. Wibiva- 
yena 24 ikiyena decen kaska manka 
waon. De econhan wancana wawata. 
Awanmayake cin ohinniyan taku wa- 
cin kin imawanga ecee. Wotewahda epe qehan minikata qa ag ivapi saka 
makabi. Av^ anmayaka tin he n : ca 
ininiwakan yatkan, ca taku ota ca- 
jeyata. Okodakiciye wicasta sakpe- 
pi. is iye wanji etanhnn keya. 

Tipi nitawa wanna wi nom awan- 
yagunkuwapi sdonyaya he eya ima- 
warga. Nitanksi wanji onyuzapi 
kta oncinpi tka. tuka onkokihipi sni, 
heon niye onniyuzaui. Hecetu wada. 
Hoksina tanyan niohan. wihivavena 
oape cona.ua kinhan nitakuyepi ake 
wanwicdake kta. 

Ista kin piya iyamakaskapi. qa 
maza ikoyakmayapi kin makiyu- 
sdokapi. Oeanamani kin kun ama- 
hipi, qa canpahmiyanyan cistina ohna 
amahipi kin ake he ohna emahnakapi. 
Yuktanktan omanioi qa nakun maka 
skiska ecen omanipi. Hecen ocanku 
kin iyewakiye kte sni on heconpi. 
Wanna untipi kiyena amaipi kin he- 
han kun emahnakapi qa icicam kin- 
hdapi, kiyena naka ecana tiyata waki. 

Mr. Cudahy wayewicakiya, tuwe 
wamanu wicasta kin hena wicayuze 
kinhan mazaska $25 . 000 qu kta keya. Denton's Valley Va. Dec. 23,— 
James Larimer, hanhepi istinma 
econiian kicopi. qa sunkaku okiye 
sipi. sunkakan tipi tawa kin ide oki- 
yakapi. 

Wanna iyaya wicasta qeya iteoge 
icitonui ti rnalien hiyupi qa hunku 
wakankana petijanjan ide sipi. 
Mrs. Larimer, nakaha hinhnaton kin, 
oehdepi etanhan yusdohanpi. qa apa- 
pi. qa hinhnaku kin mazaska tawa 
tukie yanke cin owicakiyake sipi, qa 
wicada sni kinhan ktepi kta keyapi. 

Mazakan ptecena itohna yuzani, 
qa winyan yusinyeyapi. qa mazaska 
kin tukte hiyeye cin owicakivaka. 
Wamanu wicasta kin hehan wankan 
tipi iyayapi qa canwohna wan kuva 
ahipi qa kabclecapi, unkan mazaska 
$1 .100 en on icupi, qa najicapi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SlNASAPA WOGEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Tottes, -:- North Dakota. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Kutered at the Postoffice at Fort Totten X. Dak 
as second ciass matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. JANUARY, 10, 1 90 1. MINIAKASTANPI. 

Dec. 21, Mary Therese, wi nonpa. 
Eutrene Hehaka wakantuva qa Ta- 
anuetuwin eunwintkupi. 

Dec. 23. George Fire-face, wani- 
yetu 16, Ite peta cinhintku. 

Dec. 23. Mary Esther, wi wanji. 
Peter Blueshield qa Maud Winona 
eunwintkupi. 

Dec. 26, Lucy. April 1, 1900 he- 
ehan ton pi, Albert Blackfox qa Lib- 
bie Kinapewin eunwintkupi. 

Dena owasin Rev. Jerome O. S. B. 
miniawicakastan. Since the last issue the follow- 
ing money was .received for sub- 
scriptions. 

.Dec. 10, Father Bosch, 
Pine Ridge S. Dak $15.00 

Dec. 12. Louis Endres, 
Fort Yates, S. Dak 2.00 

Dec. 23, Hugo Tateomani, 
Wakpala, S. Dak 50 WOUNDED KNEE, S. DAK. 
Dec. 10, 1900. 

Cankpe opi wakpala lei St. Mary 
okolakiciye pikiyapi, yunkan lena 
itancanpi. Jennie Masteth, itancan. 
na Annie Adams okihe. Maggie 

Masteth wowapi kaga. Fam.ie 

Thunder-hawk, ruazaska awanyanka 
Aunie Big Boys, lowan itancan, 
Magpie Masteth, wokng-ge awan- 
yaka. Annie Pablo, iapi awanyaka 
Oyewakanwin, tiyopa awanyaka. 
Mao-o-ie Thunderhawk, wanmayan. 
Tasunkewastewin. na Hinziwin. okli- 
klepi. Oitancanpi lena omaka 

wanjila hehanyan St. Mary okolaki- 
ciye wicohan tawa yuha skanpi kta. 

Oyasin cante wasteya nape ciyu- 
zape. Jennie Mkstkth. DAKOTA QEYA GASOLINE 
ON TAPL 

Cannon Ball N. D. Dec. 15, — 
Dakota tiwahe wan, wicasta ? tawicu 
cinca topa om Gasoline anapopa 
huhnagapi. 

Nakun tiwahe wan, wicasta, tawi- 
cu siceca wan henakeca nina gupi. 
tapi kta naceca. De ahake gupi kin 
win van kin Magwe Goodwood he e. 

» CIO 

Tunkansina wayawa tipi wan awan- 
yaka. 

Gasoline wiyopeya wicasta qeya 
hekta mdokehan Gasoline koka za- 
ptan Bismark ekta Minisose hutaka- 
hda ehdepi gasoline watoksu wata 
heca apepi. Hnta kin oksahan qa 
owasin minisose mahen iyaya. Da- 
kota wan War Bonnet eciyapi hetan- 
han koka wanji iyeya qa mini peti 
•janjan kecin qa Dakota kin wiyo- 
pewicakiya. Okpaza hehan Maggie 
Good Wood onge wiyopekiye kta on 
cankaidepi kaide qa okastan kta on 
napopa. Winyan kin cinca top om 
huhnagapi. Siceca kin wanji tima- 
hen idesasa kin ohan oiyank skan 
tanin. Tona ni iyayapi kin hena te- 
hiya gupi. Wicasta onma pa, ista- 
hepi owasin huhnaga qa conica kin 
ouspaspa hinhpaya. Tipi qa taku 
mahen on kin owasin huhnaga. Rock Creek, Standing Rock ekta 

ptehceka bdoka wan (buffalo bull) 

atanka ontaye wan om on ihnuhana 

wanyakapi. Ateyapi kin ktepi kta 

anapta. 

Omaka 1885 hetanhan ptehcaka 
wanyakapi sni. Ptehcaka k n nina 
watohda qa nakun wokipe. ST. BEDE'S CHURCH, 

WAKPALA S. D. Dec. 22, 1900. 

Eyanpaha: — 

Ito lehanl iapi conala 
on wowapi cicu kta wacin; tokaheya 
taku epin kta wacin kin he le eye lo. 
Wanna omaka ota wicohan wan ca- 
ieyatapi sa, heon mis ohinni ables 
wacanmi, yunkan lecel awacanmi. 
Ito wanna letanhan unkiyutapi wa- 
steke lo. Le wake lo. St. Joseph 
okolakiciye kin tawomnayepi kin 
waste kta cinpi, he mazaska awanya- 
ka wanjila kta he kapi. Ho ito, mi- 
takuyepi. le ablezapi ye to, wan, 
ehanqon le taku kin lila el wowacin- 
ye tanka ota ikoyake lo. Ito lehantu 
kin lecel awacanmi ye lo. Ito hekta 
omaka opawinge wanyanke cin ima- 
hel ovate kin taku iwastepi kte cin 
he ohna upi na wanna waniyetu opa- 
winge kin ekta hipi, na letan toka- 
takiya waniyetu opawinge wan ekta- 
kiya mani yapi kta. Yunkan lehanl 
oyate kin waniyetu opawinge wan 
ohna yapi kte cin he state otoiyohi 
etan wicasa wicakahnigani na hena 
letan hena oyate kin tokel wicohan 
econpi kin tokata waniyetu opawinge 
kin ekta oyate kin zaniyan ihunnipi 
kte cin he caje yatapi kta un state 
iyohila el wicasa wicakahnigapi. kieiye kin letan le waniyetu opa- 
winge wan imahel uuyanpi kta 
cin le el ataya mazaska awan- 
yaka wanjila kte cin le woslal eun- 
klepi wasteke lo. Na tokata wani- 
yetu opawinge kin he itimahel wico- 
han kin le on wasak onKiciyapi kta 
iyecetu we lo. Na heon lecel ep ; n 
kta wacin. Lehanl South Dakota el 
Bishop tawomnayepi un catechist 
wawokiya qeya wicaunyubapi yun- 
kan, lena on wasakapi kta ivecetu 
valakapi hecin, mazasKa awanyaka 
wanjila ktecin he iyecel onkiwastepi 
kte cin ota yanka; leon omt iciye tona- 
kiya yaunpi kin wicohan num on ci- 
bapi kta awacanmi; ho tokaheya epin 
kte cin le e ye lo. Omniciye tanka 
kin el lila hci mazaska ota ituya teb- 
unvanpi. Ho wanji slolwaye cin on 
taku epin kta wacin. Hekta July 1, 
2, 3, 4, 1895 el Oak Creek el omni 
cive tanka unyuhapi na ptewaniyanpi 
opawinge sain iyeya mnaonyanui na 
mazaska opawinge yamni samiyeya 
mnaonyanpi onklaotaninpi kin on 
oksantau omniciye yaupi qon hena 
lecel wawacin yaupi. 1 ho, Ituwoju 
el omniciye tani<a kte cin hel woyute 
ota kta ca ekta rani kte lo, na tan- 
yan wimaui kte e'-annipelo; leon St. 
Paul taku wan eye cun iyeoncecapi. 
Wocekive opapi kiunahanhciota tezi 
kin he Waxantanka kiyape lo; eye 
cun iyeoncecapi. Iyotans Itowoju 
el omniciye tinka kin he tawo 
mnayepi kin hena ecela kesa uitaya 
mazaska tipi wanji el knakapi yun- 
kans lehanl taku ota un wacin 01, ki- 
vapi kta tka ye lo. Na ito lehanl 
omniciye tanka wanji ekta onyanpi 
kin wicohan lececa wanji kuwa on- 
wacinpi wasteke lo. Hehanl lecel 
epin kte lo. Wicasa wan cinca 
icahkiyin kta cin canna taku tona on 
tan van on kte cin hena okna waho- 
konkiciya canna cinca kin icaga can- 
na atkuku tawowahokonkiye kin on 
tanvan iKluha oki'ni ye lo. Ho ate- 
wicunvanpi sinasapapi kin hena tukte 
tan miniaunkastanpi kin hetan wana 
wahoknnunkiyaui ca hetan wana ate 
wicunyanpi kin wicohan wan okna 
etonwan eunklepi kin hena okna on- 
yanpi kin onkiwastepi kta ca ohna 
eonnipazopi; heon wana hoksiciwin 
kte sni kes onkiyecinka kes wicohan 
wanji onkiwastepi kta hecin okna 
ivounptapi kte lo. Ho le epin kta 
wacin ye lo. Okaspe iyohi womnaye 
luhapi kin hena hunh otuyacin luso- 
tape lo; heon ito mazaska awanyaka 
wanjila kte cin el is hecekce ecanon- 
pi kinhan tuktel nitakolapi wanji 
tipiwakan Iapi kin okihi wicayayapi 
kta, kinhan he wookiye heca kta. 
Tona wookiye kt-gapi kin hena wi- 
cayawastepi kta; hena Wakantanka. Hehanl icinonpa kin le e ye lo. Oto- 
iyohi ehas ksapa nicilapi kin on wo- 
cekive el taku wanji iwaste kta kes 
niye nitawacinpi yecunpi kte hci kin 
on waonsakapi onkokihipi sni; heon 
tuwa taku wan tanyan iyukcan kin 
otoiyohi ohna oyapapi kin hecel wa- 
nisakapi kte lo. Le iyukcan pi ye; 
wasicu oyate kin tuktel otonwahe 
wan kuwapi kta cann otonawahe 
kin he ataya wicasa wanjila iyecel 
tawacinpi. canna taku kuwapi kin 
ohankoya okihi pe lo. He iyecel St. 
Joseph okolokiciye kin tawacin wan- 
jila se wicohan onkuwapi kin waon- 
sakapi kta; ho hehanyan epin kta, 
wacin. 

Hehanl taku wan epin kte lo. Ito 
owakpamni onkitawaui ecekce Tun- 
kasila tawayawa oti qeya hiyeye cin 
hena yutankapi na hena el Lakota 
cincapi kin waonspewicakiyenica ye 
lo; le ablezapi ye. U. S. ekta wa- 
yawa oti qeya hena ekta Lakota cin- 
capi qeya ontii qon, hena wicohan 
waste ohna waonspewicakiyapi sni. 
Incin hena wocekive wicasapi sni la- 
kas. Na le ablezauiye; tona Lakota 
makoce ena wayawapi kin na tona is 
U. S. ekta wavawa on pi kin nonpin 
iciwanyaka po; tona Lakota makoce 
ena wayawapi kin hena tanyan iklu- 
hapi okihipi, na tanyan tiwahe yuha- 
oi okihipi; na ins tona U. S. ekta 
wayawapi kin . tanyan ikluhapi 
okihini sni, na tanyan tiwahe yuha 
okihipi sni. Ho wayawa oti kin lena 
vutankapi na lakota cincapi kin ena 
wayawapi kin oyate el wicohan wa- 
ste icagin kte lo. Incin unkiyepi lei 
Catholic woonspe num unkleni, na 
hena yutankapi kin wakanyeja el on- 
pi kin atkuku na hunku kin iyokipi- 
pi on Catholic opapi kta le iyotan 
on wacekiye onkitawapi kin wasakin 
kta na wicohan lececa kin hena ko 
on onkikla onspepi kin wiyukcanpi 
wanjiKJi tanyan onkagapi onkokihipi 
Kte lo. Ho eya mazaska awanyant<a 
wanjila kte cin el wicoiye wan na- 
wahon sa. ca he ehake on taku 
epin kta wacin ye lo. Lecel eyapisa 
ve lo. Wan inse hena Isanwanti ca 
heyape lo; hena inse iyeyusol wacin- 
id ca heon heyape lo, eyapisa ye lo. 
Wan, le taku kinhans piunlapi iye- 
cel caje yatape lo, ca tanyan hci 
ablezapi ye mitakuyepi; toksa lye 
Wakantanka maka akanl itancan on 
we lo, na nakun mahpiya kin el itan- 
can on we lo, na nakun onkiye tawa 
unyanpe lo, na nakun awanonyaka- 
i>e lo. Ho hehanyan epin kta wacin 
kin on tona Eyanpaha kin kola ya- 
yapi kin nape ciyuzape lo. 

Nitakolapi wanji 
Ignatius Whitecloud. Augustine E. Feather, wowapi ni- 

tawa onkicupi, okan sni heon kagapi 

Ho leon unkis eya St. Joseph okola- ' cinca ewicakiyapi kta. St. Matt. 5, ix. sni, February wi kin en wandake Kta. SI NASA PA WOCEKIYE TAEYANPAHA. Temperance Column.. Fort Totten, N. Dak. Dec. 26, 1900. 

Eyanpaha;— 

Ito dena unyecidaotaninpi kta on- 
cinpi. Decanna yatke sni innioiyapi 
dena wi ake nom oitancan wicayu- 
stanpi— Ignatius Court President, 
Francis Tunkawakanna Vice-presi- 
dent. Henry Zitanakoyake maza- 
ska awanyaka, Peter Blueshield 

secretary, James Chase financial 
secretary, Peter Makato marshal 1. 
•Rupert Sitting Bull aa Charles Ma- 
zaKahomni tiyopa awanyakapi. 

Hehan Dec. 16, eoonhan Albert 
Waanatan ti en omniciye qa '-Token' 
awacani on yatke sni nyapa he?" He 
oajeyatapi qa onspaspa obdake kta 
hecen hena on kos<a wanjigjiawaciu 
.kta, qa iyukcan kta, qa yatke sni 
omniciye ope kta. 

Daniel Paul — Miniwakan kin he 
caje sica rnakage, qa ohan sica ma- 
kage. qa neon tokawaye kta wacin 
heon owape. 

Simon Court — Tona bdatke kin 
hena iapi sica eoe, qataku kionniwa- 
ye, qa wimatko ca iwalipaye kin he- 
na on tancan kionnimaye, qa tancan 
dehan tanyan waon sni kn heon 
owapa. 

John Pejihutaska — Mis bdatkesa, 
eqe tuwe takuwaye cinhan he- 
oetu tka, tuwena takuwaye sni heon 
hecon yanke qa ito te kta ce, emaki- 
yaoi iieou ehaes ito ecamon Kte sni 
kodakicive owapa. 

Albert Waanata — Wati kta wacin 
qa tawiou waton tuka nina bdatkesa 
qa tawicu waton kin hehan heinaoe- 
hnana, qa taku wanii tivvahe en wa- 
cin qa o ton we ekta can awai kes ta- 
kuna opeton owaki'ni sni miniwakan 
kin heceena on mazaska kin on bdu- 
sota, heon wati en taku yanke Kte 
wacin aa taku wakan kin wakiyugata 
qa he wicawada qa heon owakihi kta 
kecanmm qa on yatke sni okodaKici- 
ye de owapa. 

Francis Tunkan wakan na — Taku 
icisniyan kin ota ecamon. qa econ 
wioawaye, ainicibcleze qa heon naka- 
ha wanii hecin naoeca. ito can abde 
kin ista km timaskokeca hecinhan 
hinskokeea wahdike ecin ho hecetu. 
can ebdabde cin ista mitawa sni on 
wahdi heon komakiuapi, heon abdu- 
stan wacm qa yatke sni owapa. 

Peter Makato — Waniyetu wanji 
micicuwa tuka omicihi sni; eya toKes 
opewaton manka ee sni tUKa tohan 
wanbdaka eca anamicipte Kta owaKi- 
hi sni; tuka oksan e waton wan onkan 
okodakicive de wanciyakapi unkan, 
woinape waste wanbdaka heon owa- 
pa, aa abdustan unkan can abde Kte 
kin omakuja, naka bdatkesa kin hee- 
han otonwe ekta can abde kte kin 
inawahni, qa omabdiheca tukayatKe 
sni owape cin hetanhan otonwe ekta 
bda esta inawahni kte sni kin heon 
dehan can ayapi kin omakuja. 

Cyprian Eyanpaha mani — Mija de 
ehapi kin dena owasin ecamon, mita- 
kuye cante sidwicawaya wacin sni 
heon yatke sni owapa, wati en taku 
waste he kta wacin, qa denan wan- jigrji ecen nakapi. Can edadapi ca 
kohan najicapi kta e piya hanpoki- 
hanpi qa wiyeya yankapi. Wimatko 
ca otonwe en wasicuna kin onktomi 
eva iwicawadowan ecee. tuwe waste 
ca.ta kes kiksuyapi. Abdustan kin 
hetanhan tuwena mayasice sni. 

Ruoert Sitting Bull — Miye atayena 
opewaton ecee sni tuka akam s<anpi 
kin wanbdaka heon mija he iyecen 
waskan kta wacin sni qa heon yatke sni owapa. 

Charles Mazakahomni — Hekta mi- Cheyenne River Agency, S. Dak. tona Wakantanka wicada qa wicohan ni wakan bdatkesa nina wastewadaka. 
aa tuktekten wamamate kta dece- 
hnana wani ecee, qa otonwe ekta bde 
Kte kin zuya bde kte cin heceh ate 
ina wacinyuz-api. qa cante inani<epi. 
tUKteKten nonpa can wahdi sni ecee. 
tuka okodakicive cle wowacinye wa- 
ste epce heon owapa. 

James Chase — Wicasta wan ate- 
wavehce sni, tuka atewaya unkan he 
miniwakan wicasia qa aicaiiKsiya ma- 
kuwa ecee kes tohan witko eca onsi- 
mada, wowahecon eya makuwa qa 
vatke makiye kte hcin kes owakini 
sni. Koska wan koda w^aye unkan 
anpetu wan en hi qa hove ito koda 
omani onye kte eya, hecen kici bda 
unkan manica oabdu wan inajin qa 
miniwakan janjan wan icu qa yatke 
rnasi. tuka nawaoca owakihi sni kepa 
unkan tokestta tenan kinhan hehan 
waste vadake kta ca eya: Hecen ko- 
da manin miniwakan yatkan onspe- 
kiva omamani. de i cage kin hetanhan 
tokata de ihia waste kte epce. qa ina 
anawagnptan wacin heon yatke sni 
owapa. 

Jose.ph Wakaksan — Imacage kin 
hetanhan nonpa bdatke, tuka nina 
sica, qa nakun sica qeya omakiyaka- 
pi qa tohinni bdake kte sni wacin 
heon ociDapi wacin qa ocioapi. 

Io-natius Court — Miniwakan kin 
he tuwe caje yusica eca tie taku owa 
sin on caje yusica. Qa tokata wasicu 
ehna onqonpi kta, qa wowapi oiy<>- 
hpevapi en itomni wicayapi qa caje 
wit-akipi kta, eya miniwakan ooeton 
waon ee sni tuka hekta waniyetu 
wikcemna ecetu ehan sinasapa mini- 
wakan on wahokonwicakiya, un- 
kan ehantunali heca opewicawecitoli 
qa on mazaska zaptan maquoi unkan 
kowakipa qa tuwe yatke sni on eca 
he wicasta iyecen yawapi qa wokagi 
heon yatke sni owapa. 

Nov. 24, Peter Blueshield wani- 
yetu nom iciconza. Dec. 2. Charles 
Mazakahomni waniyetu nom ic con- 
za. Dec. 16, Joseph Wakaksan wa- 
niyetu wanji iciconza. Koska dena 
ake onkivopeyapi onkan okodakicive 
ataya wocante waste. Enana vatke 
okodakicive yaonpi kin induotanin 
do hecen heciyatanhan oko. owasin 
Skinciyapi kta. Tona Eyanpaha iya- 
cupi hecinhan micante on nape ciyu- 
zane do. P. Blueshield. Dec. 24, 1900. 

Tona St. Joseph oyapapi kin; 
Ito taku wanji blaotanin kte lo. 
Tona St. Joseph oyapapi qon ota ni- 
glaotainpi sni,yunkan heon taku epin 
kte lo. Owacekiye tona oyapaoi 
qon he lehanl bliheniciyapi kta iye- 
cetu ca heon hepe lo. Taku wanji 
on hepe le he e ye lo. Le maka 
waspe kin el wawokjya wicasayamni 
wicunyuhapi na heon wowiyuskin 
onyu'napi na heon ids eya ecanonpi 
wacin na heon hepe lo. Tansnaon- 
wakpala okolakiciye kin hel wanji 
awanonyakapi, yunkan tona St. Jo- 
seph opaoi kin hena onkiyuskinpi. 
Paul Medicine Body. Cetanbloka ee. 
Tona St. Joseph oyapapi kin mita- 
kolaoi woceKiye le wakicijm po. To- 
na wocekive oyapapi kin wicanagi 
nitawaoi kin he wasak yakiyapi kta 
iyecetu wala kin na heon le blaotan- 
in ye lo. Mitakuyeni, tokata Wa- 
i<pa waste Iyohloka el omniciye tan- 
i<a wan onyunapi kte cin hel taku 
wanji iwounoiKkapi kta ca he blao- 
i.n kte lo. Hehatd tuwa tanyan awan- 
iglake cin atanin kte ce; taku wake 
cin lie le miniwakan kin he wake lo. 
Woooe sakowin kin he wanji ee na 
heon ciciyaotaninpe lo. Ho he hece- 
tu kte lo. Tona St. Joseph oyapapi 
san wocekive kin el ewacaunipi sni 
kes omniciye tanka can hel ecela ye- 
ksnvaoi. owacei-cive kin lie on yanipi 
kta ca oyapapi san ecel ecanonpi sni 
kecanmi; nakun el wowacinko luha- 
pi. wacinyakopi sa, nakun cannizepi 
sa. Wancak es tona hececani kin 
hena St. Joseph opapi kta iyecetu 
sni. Tona Tansnaon omniciye el 

opaoi kin he wake, wasakya opapi. 
nakun St. Mary eya el on pi kin ins 
eva hececapi wasaKya opapi, wicasa 
wiranpi cola opapi lakas heon wasa- 
kaoi. Okolakiciye kin he miye 
awanblake cin heon tanyan slolwica- 
wakiye cin heon wicablaotanin. St. 
Mary itancan kin waste velakas ins 
eya taokolakiciye kin ins eya iyece- 
capi; taKu econni kin owasin wiciyo- 
kiui. Ellen Wikosila itancan. Tona 
St. Mary na St. Josenh oyapaoi kin 
omniciye kin yagluonihanpi kta iye- 
ceca: wawihapi, wooholapi sni hena 
on omniciye iyoptesni ca, slolyayape 
lo; heon hena cola onskanpi kin 
omniciye kin tanyan onkayapi ktelo. 
Henala epin kte lo. Owasin cante- 
wasteya nape ciyuzape lo. sica ayustanpi hena Wakantanka ui- 
castavatapika cinca kin hena eepi; 
hecen tuwe Wakantanka wicada aa 
wicohan en ope kinhan miniwakan 
sica yatke kta iyecece sni; Wakan- 
tanka tohinni heca yatke sni, heon 
tuwe wicada kinhan heca yatke kta 
iyecece sni. Wico. wakan 81: 4. 
Wakantanka wicasta owasin wacin 
ksape kta e wicakaga;- heon taku on 
wacin hnuni 'kte cinhan icupi kta 
iyecece sni. Miniwakan sica, minisa 
de tukten unma kasta tuwe icu kin- 
han, Buni kte do, Wico. 30: 1. He- 
han wicasta tuwe ksape cinhan taku 
sica wanyaka can etanhan inahma 
ecee tka, tona taku sica wastedakapi 
hena qa wacintonpi sni kin hena wi- 
cohan sica en iyoptapi qa on kakis 
wicavapi ecee. Heon etanhan koda 
tukten etu kasta tuwe miniwakan si- 
ca yatkesa kinhan ayustan kta iyece- 
ce. Tona miniwakan sica en okicize 
econui kta hena waditagya econpikta 
lyececa. aa kicihnayanpi sni po; wa- 
k*nsica itancan nicizapi sta waditagya 
econ po! ohiyayapi kta. Jesus Christ 
Itancan wicasta icicage qa he ohiya 
ce, nis eya ohiye wacin do. James Ross. Henry Kangiwakuwa. FT. TOTTEN, N. DAK. Dec. 1900. 

Ito koska awacin po, tona wi- 
castayatapika cincapi kin hena mini- 
wakan sica yatkanpi kta iyecece sni, WOUNDDED KNEE, S. Dak. 

Eec. 12, 1900. 
Fvanpaha; — 

Kola ito le anpetu kin 
wowani cicu kte lo, na taku wanji 
yaotanin cisi kte lo. Cankpeopi wa- 
kpala el St. Joseph na St. Mary 
omniciye onDi kin otnaka nonpa he- 
hanyan istinrnapelo, caleoala el wahi 
na wicabluhince lo, ca wana kiktapi 
lo. Yunkan taku on St. Joseph O. 
iyaye sni kin he le e ye lo. Wica- 
sta ota miniawicakastanpi sipi eyas 
okihipi sni kin heon hececapi lo. 
Yunkan mitakolapi, i wanyaka po, 
wiyukcan po! Wanikiya on taku 
cin oyakapi kin, taku econ kin, na 
taku eye cin Wotanin Waste topa 
kin el iyeonyanpi. 

Tuka le on Jesus sanpa taku econ 
.sni unkiyukcanpi kte sni; Jesus taku 
ota econ na eya, tuka wowapi wakan 
el on sni, hecen Catholic wocekive 
kin el onspeonkiyapi na nakun St. 
John tawotanin waste ihanke kin el 
onkokiyakapi, na Jesus taku ota 
econ tuka owapi sni; owasin owapi 
kinhan, wowapi kin makoce kin le 
kipi kte sni. ho hecel on etanhan 
on kiksuyapi kta iyececa ye lo ; na 
bliheonkiciyapi kta wacinpi kte lo. 
Taku waste kin he waste ye lo, na 
taku sica he sice lo. ho evas henala 
epin kte lo, St Joseph na St Mary 
oyasin micante on nape ciyuzape lo, 

Nitakolapi wanji 

John J, Mesteth. SI NASA PA WOCEKIYE TAEYANPAHA. KYLE P. O. S. DAK. 

Eyanpaha, kola; — 

Pejutahaka-wakpala 
ormriciye onpi qon lecala pikiyapi na 
woitancan wicaqupi kin lena epi. 

Louis Mousseau, itancan. 
Bill Garnett, okihe. Broken' Leg, 
wowapi kaga. John Monroe, maza- 
ska awanyaka. Louis Mousseau, 
wocekiya eya. Henry Morrison, lo- 
wan itancan. Peter Morrison, iapi 
awanyaka. Henry Morrison, wico- 
kuje awanyaka. Joe. H.Cloud, oki- 
he. Peter Morrison, John Pulliam, 
wicahapi awanyakapi. John Bull 
Bear, tiyopa awanyaka. Ernest H. 
Cloud, wapaha yuha mani. Joe. H. 
Cloud, Henry Bull Bear, Nelson 
Shangreaux, Ernest H. Cloud, Paul 
Bianes na Ben Janis okliklepi. 

Ho lena Wakantanka iyolilate hta- 
nipi kta wicayustanpi, ca St. Joseph 
na St. Mary owanoaya yaonpi kin 
wocekiye nitawa ekta on kiksuya no. 

Nitaknyeoi wanji B. Leg. KYLE P. O. S. Dak. 

Eyanpaha. waste kin; — 

St. Marv omni- 
ciye le onpi qon nikiyani na lena 
itan-cai .."'".- istanpe. 

itancan. Filly 

<( )usseau, wo- 

wowapi kaga. Sophia Monroe, ma- 
zaska awanvaka. Lucy Bianes. wo- 
cekiye eya. Agnes Morrison lowan 
itancan. Louisa Shangreaux, iapi 
awanyaka. Lucenda Pulliam, Lu- 
canna .lanis, wayazan awanyakapi. 
Louisa Snangreaux. naLucy Broken 
Leff, wokagege awanyakapi. Mary 
Bull Bear, wapaha yuha. Jennie 
Thunder Bull, tiyopa awanyaka. 
Lucenda Pulliam, Wiptecela, Agnes 
Morrison, Jennie Thunder Bull, Mrs. 
Eagle Horn na Mable Eagle Bear 
okliklepi. 

St. Joseph na St. Mary O. owan- 
caya yaonpi kin iyuskinyan naoe ci- 
yuzape. Zoe Mousseau. ANGELL S. D. Dec. 1900. 
Eyanpaha: 

St. O. Joseph apiyapi, 
Fred Cannonpamakigle itancan, na 
William Sunkahaowin, okihe. P. C. 
Howard wowapi kaga. James Swan 
wiyokihe yuha. Basil Claymore, 

mazaska awanyaka. Paul Claymore 
wamnayan. Laurence Wanbliohan- 
ko, tiyopa awanyaka. Chas. Clay- 
more na Ameede Rousseau kici wa- 
yazan awanyakapi. P. C. Howard, 
lowan itancan. Johnie Claymore, 
iaui awanyaka. Paul Rousseau, Wil- 
liam Two Crow, R. Bowker na Dick Swan, wigliglapi. R. Rousseau, 
wicahapi awanyaka P. C. Howard, 
wowapi onspewicakiya. 

ST. MARY OKOLAKICIYE, 
Mrs. Paradis, itancan. Jennie 

Carreau, okihe. Louisa Flanigan, 
wowapi kaga. Annie Egnawastewin 
mazaska awanyaka. Louisa Mar- 
celle, wiyokihe yuha. Wiiteskawin, 
wamnayan. Annie Hinlutawin, wo- 
kagege awanyaka. Cankulutawin, 
tiyopa awanyaka. Hattie Kaupiwin 
iapi awanyaka. Julia Rousseau, lo- 
wan itancan. Victoria Claymore na 
Lizzie Howard, wayazan awanyakapi. 
Rose Marcelle, Caroline Garreau na 
Lucy Traversie hena wiglio-lapi. na 
Lizzie Pejutawin St. Mary okolaki- 
ciye opa. P. C. Howard. ANGELL S. Dak. Dec. 1900. 
Eyanpaha: 

Mr. Chas. Half omniciye 
tanka kte cin on wamnayan $35.75 
na pte 7, sunkawakan 3, na tahca- 
sunka 1. Tka icunhan Chas Half 
catechist heca kin on Canpawakpa 
ekta yesipi, hecel Laurence Wanbli- 
ohanko wamnayin kta yustanpi. 

Toksa ake onya otaninpi kta. 

Hekta Sept. el Paul Magaska ta. 
Wicasa kin le tuwecasa wanlakapi, 
na slolyayapi, na cajekin nayahor.pi. 
Wicasa k:n le Wai<i>awaste oyanke 
el itancan. Lakota na wasicu tan- 
yan cante wicakivuza. lyotan ton a 
wocekiye opapi kin lila hci iwicayu- 
skin. Wicasa kin le omn : c,iye tanka 
cin kin he e. na wicasa kin le woce- 
kiye wastelaka heca., Lakas oyate 
kin wicohan waste ogna igloyapi kta 
na wocekiye ogna waanagoptanpi kta 
na tokata oyate waste ieagn pi kta cin, 
tka wana lehanl ta. Hecel tona wi- 
casa kin le slolyayapi qon tokara 
omniciye tanka el wanlakapi kta 
oyakihipi sni. Tka eqes wicohan 
waste tawa qon hena on yeksuyaoi 
kta oyakihioi. Wicasa iyuha woce- 
kiye ogna on wicakiyin kte hcin qon 
lehanl te cin on icante onsicavd. 

Le Wanyaka Po! 

St. Joseph okolakiciye okaspe ya- 
unpi kin omniciye tanka el taku 
iwanyank pica luhapi hecin hena 
Jan. na Feb. wi kin el mayaqupi kte 
lo. P. C. Howakd. PTNE RIDGE. S. D. 

Porcupine District Nov. 1900, 

Evanpaha; 

Le anpetu kin el mita wo- 
wowiyuskin on Eyanpaha taku tona eyanpaha cisi kte lo; lehanl Oct. 28, 
hehan Porcupine District el St. Jo- 
seph O. apiyapi na lena wi akenom 
Wakantanka etkiya wowasi econpi 
kta wicaklustanpi lo. Alexander 
Mousseau, itancan, na Joseoh Smith 
iyokihe, Louis Bush wowapi kaga, 
Iron Cloud mazaska awanyaka, John 
Bouyer wocekiye eya, Joseph 
Twiss, Thomas Iron Cloud na Char- 
lie KutepiokliKlepi, James Bisson- 
ett tivopa awanyaka, William Good 
Shield iapi awanyaka. Ho St. Jo- 
seph na St. Mary O. tonakiya yaonpi 
qon ohinniyan blihe iciya po, na wa- 
cintanka k'con najin po, na wanna 
wocekiye na omniciye kin wanna 
ewamatuka ye lo. eyapi sni po. Mi- 
takuvepi, maka akanl ni onqonoikin 
le lila ptecela ye lo; heon ohinniyan 
wocekiye etkiya lila tiwahe mitawa 
ataya bline iciya nawajin ye lo, na 
wocekiye mitawa tohan ni ewektonje 
sni ye lo. Ho na hehanl Porcupine 
District el St. Joseph na St. Mary 
oua^pe wan onqonpi lila onconalapi 
tka ohinniyan blihe icive naonjinpi 
lo: na mis miye kin tiwahe mitawa 
el takuni wawiyutan wanjini imako- 
vake sni ye lo. Ho, tka tokata wi- 
coni onma ekta toKel nagi nimiciyin 
kte on he lila wa< in ye lo, na heca 
iyoteyekiya wocekive etkiya Wa- 
Kantanka wowasi ecaweoon we lo; na 
taku kin pahahayela amatakuni sni 
ye lo, na taku wookiya eyas el wa- 
wokiye waon we lo; ohinniyan na 
Christmas cana el ivotan mazaska na 
taku kin pahahayela el waklu wanica 
lo. Ho tka lena Wakantanka etkiya 
takuni waklu wanice lo; ecanrniye lo. 
Tokasa wiconi onma ekta lena iyuha 
wokaiuju iwekcu kta lo ecanmi, na 
sna tuwa onsike na wayazankani na 
takuka eyas el wawokiya waon welo. 
St. Joseph na St. Mary okiciya po, na 
onsikicila po! Wawokiyapi kin wa- 
ste ve lo; tuwa mkiyela ti kin tiwa- 
he nitawa kin he iyecalya onsila yo, 
na sicaya cante yakiyuze kte sni ca 
eyapi qon he ohiniyan kiksuya no, 
mitaknyepi. Ho na hehanl wawoki- 
ye eva maka owancaya yaonpi toka 
tokel oyakihipi oyate etkiya li- 
la yaskanpi ecanmi ye lo, na wacin- 
tanka kicu po! Na tanyan ehluha 
wacin po; na awaniciklaka po; taku 
sica kin kipajin po, na tanyan on 
wacin po. Na oyate etkiya taku ki- 
vuwasteya kuwa po. Hena taku za- 
niyan kuwapi sni, hecannonpi yu- 
kan wicasa ota Wakantanka etkiya 
ewicayalakupi kte lo. Ho na taku 
kin ohankoya yakuwapi esa ota na- 
mini wicayayapi kte lo; wawokiye 
tonakiya vaonpi qon hena lena ecici- 
yapi lo. Ho St. Jo. na St. Mary tona 
wana Christian heoncapi qon hena ohinniyan bliheonkiciyapi kta iyece- 
ca na wowicala onkicupi qon hena 
onkluwicakapi kta na awanonkici- 
klakapikte. Mitakuyepi, heconqon- 
pi yunkan onkiyepi tokata wiconi 
onma ekta pila onkiciyapi kte lo. 
Mitakuyepi, hihanna Htayetu ban he- 
pi lena iyuha ohinniya wocekiye kin 
kiksuya po. Wocekiye nitawapi el 
miyeksuyapi wacin; ho wana henala 
epin kta lo; Iyuha mitawiyusKin 
on nape ciyuzapi lo. Nitakolani 

wanji Alex Mousseau. 

Itancan. Cherry Creek, S. D. Dec. 10, 1900. 

Eyanpaha wastewakila kin; — 

Le anpetu kin cantewa- 
steya ciksuya waon. Winyan ksapa 
hemaca sni tka tona hekta omaka he 
etanhan tahenakiyan Wakantanka 
taku waste slolmaye cin hena on mi- 
takuyeoi wopila on miklaotanin kta 
wacin ye. Mitakuyepi, ehanni wo- 
cekiye owapa sni yunkan hehan tan- 
yan waon sni ye; ohinni tancan zatii 
waon sni ca heon lnitakuyeoi woce- 
ye owaoa ye: yunkan hetanhan tan- 
yan waon we, heon maka akanl wo- 
pila slolwaye cin he wake. Tka le 
ihanke esa mahpiyata owi'tianke sni 
miciyanke ecanmi, carina on cante 
ma waste ye. Ho heun mitakuyepi, 
St. Mary okolakiciye mitaiikalapi, 
wocekiye sutaya yus najin wacinpi 
ye; mitakuyepi, wocekiye el oiyokipi. 
kin waste ye, wakan cekiya wicolian 
kin le wana waniyetu 10 owapaye 
yunkan he etanhan hankokipa wanin 
waon we, toksa tohanl iyemahantu 
esa isam wocante waste wan miciyan- 
ke ecanmi, canna on cante mawaste 
ye. Ho heon mitakuvepi, St. Mary 
oyasin wiconi luha wacinpi. Ho eya 
lehanl wicasa mitawa kin wawokiya 
wicohan qupi na heon etanhan Cher- 
ry Creek . el onhipi na le waniyetu 
kin hel onqonpi kta onhipi, Nov. 26, 
he anpetu kin el onhipi. Yunkan 
Cherry Creek el St. Mary okolakici- 
ye wan onpi awecakehan wacanltkiya 
wicohan yuhape, wopila wasteste 
ecamiconoi, lila onsimakilape, taku 
oyasin omakiyape. Ho mitakuyepi, 
Cherry Creek el St. Mary okolakici- 
ye wan onpi kin om wopila on miye- 
ksuyapi wacin ye. Ho hehanl lei on- 
qonpi kin he icunhan wikcskalaka 
wan, Rosie Ohitiwin miniakastanpi, 
waniyetu 20. Ho mitakuyepi, ake 
wicanagi wanji Wakantanka el kli, 
le wikoska kin wayazan ye ca heon 
Charlie Half kici cekiye. Wanna 
henala epin kte, oyasin cantewasteya 
nape ciyuzape. Nitakuyepi wanji 

JOSEPHIKE IYATANIN.